Registrácia člena

Členstvo v našom občianskom združení

Navigácia pre sekcie

Člen občianskeho združenia

Chceli by ste sa stať členom nášho občianskeho združenia?

Chceli by ste sa stať členom našej organizácie? Máme radosť, pokračujte v čítaní. 🙂

Členom nášho združenia sa môže stať každý človek dobrej vôle. Máme svoje stanovy, v ktorých sú zakotvené pravidlá a tými sa riadime. Stanovy nám (členom) vytyčujú práva, povinnosti a určujú nám dodržiavať morálne a etické princípy združenia.

Celé naše stanovy si môžete prečítať na tomto odkaze: stanovy.

My vám v krátkosti vysvetlíme, akým spôsobom delíme členov a aký je medzi nimi rozdiel. 🙂

Krátkodobé členstvo

Čo znamená krátkodobé členstvo?

Krátkodobým členom môže byt akákoľvek fyzická alebo právnická osoba.

Predpokladom krátkodobého členstva je zúčastnenie sa ľubovolne zvolenej aktivity OZ, prípadne predstava iného prínosu pre združenie.

Zúčastniť sa môžte aj na viacerých aktivitách združenia bez toho, aby ste sa stali stálym členom.

Stále členstvo

Čo znamená stále členstvo?

Stálym členom združenia sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov. O prijatí za stáleho člena rozhoduje predseda združenia na základe písomnej prihlášky záujemcu.

Stále členstvo v združení je dobrovoľné. Viac o právach a povinnostiach stáleho člena sa dočítate v stanovách nášho združenia.

Čestné členstvo

Čo znamená čestné členstvo?

Čestné členstvo môže byť udelené len fyzickej osobe, ktorá nemusí byť nutne členom združenia, ale sa významnou mierou pričinila o naplnenie a dosahovanie cieľov združenia alebo o podporu združenia.

O udelení čestného členstva rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predsedu združenia.

Akcie

Čo financujeme z príspevkov?

Naše OZ vykonáva osvetovú a vzdelávaciu činnosť na školách, organizuje aktivity pre deti a mládež.

Pre našich členov a ich rodiny organizujeme podujatia s náučným charakterom.

Realizujeme odchyt psíkov, zachraňujeme ich pred nástrahami ulice, staráme sa o nich a budujeme pre nich lepšie životné podmienky. 

To všetko a ešte viac sa nám darí vďaka finančnej podpore našich partnerov, obcí a miest, členským príspevkom a darom od našich sponzorov.

Naše akcie nájdete na tomto odkaze, stačí kliknúť.

Registračný formulár

Registrujte sa ako člen nášho OZ

Vaše osobné údaje

Informácie o bydlisku